آياكمك مالى بدست آورده ميتوانم؟

Sozialreferat (بخشاجتماعیمونیخ) مسئولکمک مالی(پول) بهپناهندگان درمونیخ است.

باخدمات اجتماعی خودبپرسيد کهكدامدفتر(Sozialreferat) مسئول شمااست.

لطفاتوجه داشتهباشید: درمواردخاصکمک مالی قابل کاهش یاقابل لغواست.