آیامدارک حرفه ای قبلی من باید شناخته شوند؟

اگر از مدارک حرفه ای خارجی برخوردار باشید ، گاهی مجبور خواهید شد که توسط دولت آلمان به رسمیت شناخته شوند.

برای دریافت کلیه اطلاعات لازم ، لطفا اینجا کلیک کنید.