بالاى من تجاوز جنسى شده

اگر مورد آزار جنسی یا تجاوز جنسی قرار گرفته اید ، لطفاً با سازمان های زیر تماس بگیرید:

برای خانم ها

با Frauennotruf (شماره اضطراری زنان) با شماره  37  7637 089  تماس بگیرید. همچنین می توانید به وب سایت اینجا مراجعه کنید.

مردان

لطفاً با MIM (مرکز اطلاعاتی مردان در مونیخ) در تماس باشید. اطلاعات تماس را می توانید در اینجا پیدا کنید.