شماره هاى تماس عاجل

  • پلیس: 110
    در پریشانی و خطر!
  • آمبولانس: 112
    برای موارد جدی پزشکی مانند حملات قلبی یا تصادفات!
  • آتش نشانی: 112
    در صورت وقوع آتش سوزی!

لطفا توجه داشته باشید: این مکالمات بصورت رایگان (بدون داشتن كارت در تلفون هم  امکان پذیر است).