شناخته مدارك قبلى تحصيلى

اگر مدارک تحصیلی خارجی دارید ، معمولاً باید به دنبال شناسایی رسمی توسط دولت آلمان باشید.

برایدریافتکلیه اطلاعاتلازم ،لطفا اینجا کلیککنید.