آیا فرزند من می تواند به كودكستان برود؟

بله (مگراینکهدرمرکزپذیرشاولیهزندگیکنید).

درآلمان2 نوعمرکزمراقبتروزانهوجوددارد:

  • برایکودکانزیر3 سال: Kinderkrippe (مهدکودک)
  • برایکودکان3 تا6 ساله: کودکستان(پیشدبستانی)

برایکسباطلاعاتدرموردهزینههاواحتمالکاهشهزینهها،لطفاًبا Zentrale Gebührenstelle (ادارههزینهمرکزی) تماسبگیرید.  درصورتنیازازخدماتاجتماعیخودکمکبخواهید.

اگرمیخواهیدفرزندخودرادریکمرکزمراقبتروزانهثبتنامکنید،فرمرادراینجابهصورتآنلاینپرکنید.

لطفاتوجهداشتهباشید: صبوربودنوثبتنامفرزندخوددربیشازیکمرکزمراقبتروزانهمهماست (زیرامکانهایمحدودیوجوددارد).