من مثبت گرفتم

پسازتصمیم مثبتBAMF (اداره مهاجرت) کهازشما درآلمان محافظت میکند،بایدبرایدرخواست اجازهاقامت به Ausländerbüro  (دفترخارجیها) در Kreisverwaltungsreferat / KVR (بخشمدیریتمونیخ) بروید.

معمولاًباید6 تا8 هفتهصبرکنیدتادرواقعاجازهاقامترادریافتکنید.  دراینمدت،شمابهطورموقتیکFiktionsbescheinigung دریافتمیکنید.

براساستصمیمBAMF خود،میتوانیداجازهاقامتبرای:

1 سال

  • Subsidiärer Schutz (حمایتازشرکتهایفرعی)
  • Abschiebungsverbot (ممنوعیتاخراج)

 

یا3 سال

  • Flüchtlingsschutz (حمایتازپناهندگان)
  • Asylberechtigung (حقپناهندگی)

لطفا توجه داشتهباشید: اطلاع رسانی درمورد هرگونه تغییردر وضعیت اقامت شمابه بخشاجتماعی مونیخ(Sozialreferat) ضروریاست.

چرا؟  زیرابادریافت اجازهاقامت،Sozialreferat معمولاًدیگرمسئولیتی درقبالشماندارد.  اینیک سند رسمیانتقال برایJobcenter  بهشمامیدهدتا Jobcenter بتواندبرایپشتیبانی مالی یادرمانهای پزشکی کمک کند.