نيازهاى خاص طفل

بله،شماوفرزندتان بانیازهای ویژه میتوانیداز Jugendamt (دفتررفاه جوانان) پشتیبانی بگیرید.

با تایپ کردن Bezirksamt یا Sozialbürgerhaus دراینترنت، اطلاعات تماس Jugendamt منطقه خود را پیداخواهید کرد.  همچنین میتوانیدازخدمات اجتماعی خودکمک بخواهید.