چطور آماده گى مصاحبه رابگيرم؟

پس ازثبت نام به عنوان پناهجودرAnkunftszentrum (مرکز پذیرش) ،BAMF (اداره مهاجرت) درهفته ها یاماه های بعدی شما رابرای 2 مصاحبه دعوت میکند.

مصاحبه اول (مصاحبه کوچک)  Aktenanlage:

دراینجا شما رسماً درخواست پناهندگی میکنید واطلاعاتی درمورد هویت ونحوه ورود خود به آلمان ارائه میدهید.

BAMF همچنین بررسی میکند که آیا کشوردیگری مسئول مراحل پناهندگی شما است یا خیر.  این درصورتی است که شما قبلا از ورود به آلمان درخواست پناهندگی  یاچاپ انگشت د ر یک دیگرازکشورهای اروپایی کرده باشید(قانون دوبلین).

مصاحبه دوم (مصاحبه بزرگ) Anhörung:

دراینجا میتوانید توضیح دهید که چرا کشور خودر اترک کرده اید ودرصورت بازگشت درمعرض خطرقرارخواهید گرفت.  این مهمترین قرارملاقات درطی مراحل پناهندگی شما است

 

:لطفاً برای کمک به شما در آماده شدن برای مصاحبه BAMF (اداره مهاجرت) با سازمانهای زیر تماس بگیرید

    • در مورد آماده سازی با خدمات اجتماعی خود صحبت کنید.
    • بروید و ازاینجا را کلیک کنید تا مکان ها و ساعات کاربرای پناهندگان دیدن کنید Infobus

اسناد زير را بخوانید:

  • برای بروشور ایجاد شده توسط Infobus برای پناهندگان اینجا را کلیک کنید.
  • برای دریافت بروشور توسط کلینيك  پناهندگان اینجا را کلیك کنید.

لطفا توجه داشته باشید: معمولا دولت شما را برای یک بازجویی کوتاه در مورد هویت و نحوه ورود شما به آلمان دعوت می کند و جایگزین هیچ یک از مصاحبه های ذکر شده در بالا نمی شود.