چگونه ازبیماری هاجلوگیری کنیم؟

رعایت بهداشت شخصیمیتواندازابتلا بهبیمارى جلوگیریکند:

  • شستشویروزانه(پوستومو)
  • مسواکزدن(حداقل2 باردرروز)
  • دستانخودراپسازاستفادهازتوالت تمیزکنید
  • لباستمیزپوشیدن

تمیزنگهداشتنمحل زندگیوتختخواب شمانیزبسیارمهماست:

  • مرتب تميز كنيد (حداقلهر3 هفته)
  • ملافههایتخترابشویید(حداقلهر2 هفته)
  • پنجرههاى اطاق خود رابازکنید(حداقل2 باردرروز)

پدرومادر،لطفاًعادتهایبهداشتى خوبخودرازودهنگام به فرزندانخود آموزش دهيد 🙂