پناهنده گى درمونيخ

متصل شويد

نيروگرفتن

كمك گرفتن

برای پناهنده گی وزندگی خود درمونیخ کمک بگیرید

برای پناهنده گی وزندگی خود درمونیخ کمک بگیرید

ورود ↓   كاربرد ↓   مصاحبه ↓   حقوق ↓   فاميل ↓   اطفال ↓   كار ↓   آموزش ↓   صحت ↓   تابوها

به دليل كرونا احساس تنهايى ميكنيد ؟

این اوقات خيلى سخت است- پس با مردم مونيخ در ارتباط باشید

حمايت كننده