آموزش آنلاين لسان جرمنى

اکنونزبانآلمانیرابیاموزید!

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم: