آموزش روزانه لسان جرمنى

  • صنف هاى آلمانی: برای ثبت نام،لطفاًبه IBZ  برویدبرای آدرس اینجارا کلیک کنید.
  • بعضی اوقات باید چند هفته یاماه صبر کنید تاکلاس بعدی شروع شود. محل اقامت پناهندگان: درحالی که منتظركورسآلمانیهستید، کلاسهای رایگان رادراردوگاه خود (یادرنزدیکیآن) كه توسط داوطلبان يا سازمان ها برگزار مى شود شرکتکنید. ازخدماتاجتماعیخوداطلاعاتکسبکنید.
  • بهSprachcafés بپیوندید.
  • اپلكيشنهاراجستجوکنید.
  • براییادگیریزبانآلمانیازتلفنخوداستفادهکنید: در اینجا چندبرنامه رایگان وجود دارد.
  • درزندگیروزمرهخودآلمانیراتمرینکنید. بهعنوانمثال: بستههای محصولاترابخوانید ،ازآناستفادهکنید ،با مردم اينجا صحبت کنید،بهرادیوآلمان گوش دهید یانمایشهای اينجاراتماشاکنید.