آيااجازه كار را دارم؟

بله،درصورت داشتن اجازه اقامت (Aufenthaltstitel) که ازشمادرآلمان(به مدت 1 یا 3 سال) محافظت میکند،مجازبه کارهستید.  اگربه اطلاعات بیشتر ی درمورد اجازه اقامت نیازدارید،مقاله ما را دراینجا بررسی کنید.

اگراجازه اقامت ندارید،باید کارت هویت سبز(Ausweis) خودرا دروسط پشت چک کنید.  اگر“Erwerbstätigkeit gestattet” ذکرشده باشد،اجازه کاردارید(دراولین فرصت پس از3 ماه).  اگرمطمئن نیستید،ازخدمات اجتماعی خودکمک بخواهید.

لطفاتوجه داشته باشید: پناهندگان ا زکشورهایی که اداره مهاجرت (BAMF) آنها راامنمیدانند مجازبه کارنیستند.  لیست را ميتوانيد دراینجا پیداکنید.