آيامكانى براى غذاخوردن است؟

درماههای اول درخوابگاههای کوتاه مدت زندگی خواهید کرد وغذاهای آماده شده راازشرکت های پذیرایی دریافت خواهید کرد.

پسازانتقال بهمحل هایاقامتطولانیمدت، میتوانیدغذای خودرادريك آشپزخانه مشترک بپزید.