آياميتوانم روندپناهنده گى خودرامتوقف بسازم؟

بله،شما امکان لغو درخواست پناهندگی وبازگشت به کشورخود را دارید.

وقت بگذاریدتابهآن فکرکنید وباخدمات اجتماعی خود درموردوضعیت شخصی خودصحبت کنید.

برایبازگشت بهکشورخود،ممکناست بتوانیدازاین دوسازمانحمایت مالیکنید:

  • دفتر برای کمک به بازگشت (شهرمونیخ): برایجزئیاتتماساینجارا کلیک کنید.
  • Zentrale Ausländerbehörde / ZABH (دولت):
    Hoffmannstraße 51, 81379 Münche
    n

ساعاتشروع:
ماه: 8 – ساعت12
سهشنبه: ساعت8 – 12
چهارشنبه: 8 تا12 و1 تا3 بعدازظهر
پنجشنبه: ساعت8 تا12
جمعه: ساعت8 تا11

لطفاتوجهداشتهباشید: هرکسیقادربهدریافتکمک مالیبرای بازگشت بهخانهنیست.  اینبستگیزیادی بهشرایط فردیشمادارد (ملیت،مقالاتی کهمیتوانیدتهیهکنیدوغیره).