آياميتوانم لباس دريافت كنم؟

درهفته هایاول پسازثبت نام به عنوان پناهجولباس جدید میگیرید. شماتوسط مقاماتدرخوابگاه مطلع خواهیدشد.

درصورت نیازمیتوانید هر3 ماهیکبارلباسهایدست دوم بدست بياوريد. آدرس و ساعات کارا اینجا  پیدامیکنید.