آياميتوانم طفل خودرابه مكتب بفرستم؟

سه ماه پس از ورود شما به آلمان،فرزند شما باید به مدرسه برود.

خدمات اجتماعی دراردوگاه شما میتواند درروند ثبت نام به شما کمک کند.

دراینجا نحوه کارسیستم مدارس درآلمان را بررسی کنید: