آيا جايى براى خواب كردن است؟

 اگر جديداً وارد مونیخ شده اید ومیخواهید درخواست پناهندگی بدهيد به Ankunftszentrum (مرکزپذیرش) واقع درسرك ماریاپروبست 14 ،80939 مونیخ(24 ساعتشبانهروز) بروید.            (Maria-Probst-Straße 14, 80939)

مقامات شمارابه عنوان یک پناهجو ثبت کرده و مکانی برای خوابیدن بهشما میدهند.

درطی درخواست پناهندگی خوددراقامتگاهی برای پناهندگان اقامت خواهید کرد.

اگردر خواست پناهندگی شما مثبت باشد،مجاز به جستجوی یک آپارتمان براى خود خواهیدبود.