آيا در مقابل تبعيض كمك گرفته ميتوانم؟

وقتی فوراًبا خشونت روبرو شدید،همیشه میتوانید با پلیس تماس بگیرید: 110.

وقتی احساس تبعیض کردید ، می توانید با سازمانی مونیخ به نام Before تماس بگیرید. آنها كمكی را ارائه می دهند كه رایگان ، محرمانه و مستقل از مقامات دولتی است.

سازمان به شماکمک میکند:

1.اصلو نسب
2.ملیت
3. رنگ پوست
4. جنسیت
5. دین
6. معلولیت
7. هویت جنسی