آيا ميتوانم فاميل خود را به جرمنى دعوت كنم؟

برایاینکه خانواده خودرابهآلمان برسانید،باید اجازهاقامت (Aufenthaltstitel) راداشته باشید.  مقالهمارا اینجا ببینید.

لطفاتوجهداشتهباشید:

  • پیوندمجدد خانواده (Familienzusammenführung) فقط به شوهر،خانم و يا هم فرزندان خردسال(زیر18 سال) محدود میشود.
  • اگراز حمایتفرعی (Subsidiärer Schutzstatus) برخوردار باشید،پیوندمجدد ممکناستبهحالت تعلیقدرآید.
  • به مهلت زمان دادهشدهتوجهکنید: برایآوردنخانواده خودبه آلمان فقط زمان محدودیدارید.  اگرمهلت را ازدستبدهید ،شرايط آن دشوارتر خواهد شد.

داستان سمير راببينيد: