انتقال به خانواده ام

اگربهعنوان پناهنده درآلمان زندگیمیکنیدومیخواهید بهخانه پناهجویان همسریاهمسرتاندرآلمان منتقل شوید،دولتاسناد زیر را لازمدارد:

  • سندرسمیازدواج(ازدواج سنتیتوسط مقامات بهرسمیتشناخته نمیشود)

یا

  • Vaterschaft (تشخیصپدربودن) وSorgerechtserklärung (اعلامحضانت) درصورتی کهیکمردباشید ویکفرزندبا همسرتان زندگیکنید.  برایمقالهنحوهانجام واترشفت  اینجا کلیک کنید.

لطفاتوجهداشتهباشید: سرویس اجتماعیقدرتانتقالهرکسی رادرهرجایینداردوفقط میتوانددرخواست انتقال بهدولت راارائه دهد (درصورتاحرازشرایط ذکرشده دربالا).  حتیاگردرخواستانتقال نیزارسال شدهباشد،هیچ تضمینیبرای تأییددولت وجودندارد.