دخترم وFGM ؟

اگردخترتان تحت تأثیرFGM ،ختنه دستگاه تناسلی زنان (Genitalverstümmelung) قرارگرفته است ،لطفاً باسازمان IMMA در اینجا تماس بگیرید.

آنها بادختران/ زنان وFGM کارمی کنند.

لطفا توجه داشته باشید: طبق قانون آلمانFGM غیرقانونی است(حتی اگردرخارج ازکشورانجام شود).