شریک زندگی من پرخاشگر است

وقتی فوراً باخشونت روبروشدید،همیشه میتوانید باپلیس تماس بگیرید: 110.

اینویدئو نحوه شناخت خشونت خانگی راتوضیح میدهد:

اگرخشونت همسرتان راتجربهمیکنید ،لطفاباسازمان های زیرتماس بگیرید:

برایخانمها

باFrauennotruf (شمارهاضطراریزنان) باشماره 37 7637 089 تماسبگیرید. آنهابهشما اطلاعاتی درموردFrauenhäuser (خانههایزنان) میدهند کهدرآنجامی توانید خود راازشوهر خود محافظت کنید.  موقعیتخانههاناشناساست.

مردانه

میتوانیدباتماسبا MIM  (مرکزاطلاعاتی مردان درمونیخ) کمک بگیرید.