كدام اوراق رابايدنشان بدهم؟

دولت هنگام ورود به Ankunftszentrum (مرکزپذیرش) برایثبتنام ازشمااسناد هویتی میخواهد.

هنگامیکه BAMF درمورددرخواستپناهندگیشماتصمیم گرفت، مدارک شمابهشمابازگردانده میشود.

قبلازاینکه اسناد خودراتحویل دهید،ازاسناد خودازدولت کاپى بگیرید.  حتی بهتراست عکس بگيريد وآنهارابهصورت آنلاین ذخیرهکنید (بنابراینآنهاراگم نمى كنيد ودرصورت لزوم ميتوانيد چاپ هم کنید).  درطی درخواست پناهندگی،كاپى  بسیارمفید خواهدبود.

لطفاً توجه داشتهباشید: چهنوع اسنادی را ارائه دادهاید در
Aufnahmeschein (کاغذسفید) – کههنگام ثبت نام تحویل داده شدهاست –  نوشته خواهدشد.  پسلطفاً آن راحداقل تاپایان درخواست پناهندگی نگه دارید!