من همجنسگراهستم، همجنسگرا یا ترانس(LGBTIQ)

بله،درآلمان شماگرایش جنسی رایگان دارید.  این بدان معناست که علاوه برالگوی سنتی بینزنومرد،این امکان برای زوج های همجنس وجود داردکه یکدیگررادوستداشته ورابطه جنسی داشته باشند.  همچنین ازدواج وفرزندآور ی فرزندان مجازاست.

برای ارتباط باسایردگرباشان جنسی ودریافت کمک،بااین سازمان ها تماس بگیرید:

LeTRa ازلزبین،دوجنسگرایانوسایرزنانعلاقهمندپشتیبانیمیکند: اینجا راکلیک کنید.

SUB ازمردانهمجنسگرا،دوجنسگراوترنسپشتیبانیمیکند:

اینجا راكليك کنید.

داستان مودى را ببينيد: