چطورميتوان عروسى كرد؟

اگرمیخواهید ازدواج کنید:

  • شما باید مجرد باشید(متاهل نباشید) ،
  • 18 سال یا بیشتر(درسن قانونی) و
  • تصمیم خودرا بگیرید(نه شخص دیگری)

لطفا توجه داشته باشید:

  • ازدواج با اعضای نزدیک خانواده،خواهروبرادر و فرزندان خوانده مجاز نیست.
  • زوج های همجنس اجازه ازدواج دارند.

برای اطلاعات بیشتر،لطفاً بهStandesamt (دفترثبت احوال) منطقه خود یا شریک زندگی خودمراجعه کنید.  اگرخودتان دفترراپیدا نکردید،ازخدمات ا جتماعی خود کمک بخواهید.

داستان ميترا و محمد را ببينيد: