آنهابه من یک هویت اشتباه نوشتند

Aufnahmeschein (کاغذسفید) درAnkunftszentrum (مرکزپذیرش) ارائهمیشود ومشخصات شخصیشما ونوعاسنادیرا کههنگام ثبتنام بهشمادادهایدنشانمیدهد.

Ankunftsnachweis (AKN) سبزتأییدمیکندکه شمابهعنوان یکپناهجو درآلمان ثبتشدهاید.  همچنیندرAnkunftszentrum توزیع میشود وبه شما امکانآنرامیدهد تا مزایای دولتی( محل اقامت ،مراقبتهای پزشکی،غذا)  رادریافت کنید.

Aufenthaltsgestattung (AG) سبزبه شمااجازهمیدهد تاپایان درخواست پناهندگیخوددرآلمانبمانید.  اینامردرAnkunftszentrum انجامنمیشود بلکه درمصاحبه اول شما (Aktenanlage) درBAMF (ادارهمهاجرت) انجاممیشود.